Algemene voorwaarden Bloemen Blavier (Blakin BVBA)
versie 4.0 – geldig vanaf 01/04/2014
(Hiermee komen de vorige Algemene Voorwaarden te vervallen)

 1. De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u bij Bloemen Blavier, in de winkel of op de site onder de noemer van Bloemen Blavier aantreft.
 2. Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door beide partijen schriftelijk worden vastgelegd. Dit kan enkel via email aangevraagd worden op kurt@bloemenblavier.be. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 3. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bloemen Blavier worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Bloemen Blavier ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 5. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Bloemen Blavier onder de rubriek ‘over ons. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar per email.
 6. Een overeenkomst komt tot stand op volgende wijzen:
  • Telefonisch door het aanvaarden van de bestelling

  • Via email op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het opgegeven e-mail adres.

  • In de winkel door het noteren van de bestelling

  • Via een contract tussen contractanten

 1. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Eventuele vertraging in de levering, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar steven@bloemenblavier.be.Indien de levering reeds is uitgevoerd kan deze niet meer ontbonden worden.

 2. Bloemen Blavier is gerechtigd bestellingen te weigeren en/of aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

 3. Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.

 4. Producten blijven eigendom van Bloemen Blavier tot ontvangst van volledige betaling van datzelfde product.

 5. De prijzen in onze prijslijst en/of -offertes worden ten informatieve titel verstrekt. Indien de prijzen wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor om die aan te passen. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend

 6. Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

 7. Betaling kan gebeuren op volgende manieren:

  1. In onze winkel tijdens openingsuren.

  2. Electronisch door storting op onze rekening MET vermelding van de juiste referentie

  3. Via storting op onze RES rekening met de juiste referentie

  4. Elke andere contractueel afgesproken manier

 8. Bij niet betaling zullen volgende acties genomen worden:

  1. Een herinneringsbericht zal gestuurd worden na overschrijding van de betalingstermijn van 1 maand. Intrest van 2% op maandbasis begint te lopen.

  2. Als de betaling op betalingsdatum + 2 maanden nog niet is gebeurd, dan kan zonder voorafgaandelijk verwittiging en automatisch een administratieve kost van 20,00 (twintig euro) aangerekend worden en zal een aangetekend schrijven gestuurd worden als laatste verwittiging. Intresten zullen blijven lopen.

  3. Bij overschrijding van de betalingstermijn met 3 maanden overschreden wordt dan zal uw dossier in handen van een incassobureau worden gegeven met alle kosten voor de schuldenaar.

  4. Bloemen Blavier behoudt zich het recht voor om wanbetalers in de toekomst te weigeren EN hun gegevens door te geven aan de bevoegde instanties en partners die hier naar vragen.

  5. Na betaling van de hoofdsom zal een aparte factuur met de openstaande intresten verstuurd worden.

 9. Onze overeenkomsten worden steeds aangegaan onder ontbindende voorwaarde van faillissement van de klant. Ingeval van kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.

 10. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. Wel zullen uw gegevens opgenomen worden in onze klantenlijst om u op de hoogte te houden van onze promoties. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van de Bloemen Blavier bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen

 11. Verantwoordelijke van de klantenlijst van Bloemen Blavier: Kurt Tilkin, Thewitstraat 18A te B-3891 Gingelom

 12. Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 13. Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Bloemen Blavier. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 14. Bloemen Blavier kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop/reservatie na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 15. De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

 16. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brussel bevoegd.Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt bevoegd.

 

Contactgegevens voor deze algemene Voorwaarden:
Kurt TILKIN – Thewitstraat 18A te 3891 Gingelom

email kurt at bloemenblavier.be

© Copyright bloemenBlavier – Blakin BVBA 2009-2019.

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (bloemenblavier.be, bloemenblavier.com, de vriendenvanbloemenblavier.be en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Blakin BVBA of zijn gelicenceerd. Indien u toch van mening bent dat er informatie op onze site staat waar u de licentie van heeft, dan kan u ons contacteren en we doen het nodige.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door blakin BVBA of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright bloemenblavier.be”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

bloemenBlavier & KTconsult voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld via kurt@bloemenblavier.be.


Ontdek bloemen Blavier in geuren en kleuren ...
met raad en daad voor jou in vertrouwen voor bloemen en zoveel meer ....

bloemen Blavier, dat is een bloemenwinkel met inhoud en (ook al een kleine) geschiedenis ..... Je weet dat je in vertrouwen bij ons elke dag terecht kan, maar ook achter de schermen beweegt er het één en ander ... We proberen je op onze website in geuren en kleuren uit te leggen waar we voor staan, en dat we meer zijn dan gewoon een bloemenwinkel ... We zijn er voor iedereen elke dag met raad en daad, en dat is waarom wij ook jouw favoriete bloemenwinkel zijn ..... natuurlijk (niet zo) verrassend, bloemen Blavier, want .... bloemen Blavier, bloemen zoals jij bent !

Zin in 3 exclusieve promoties van bloemen Blavier ?

Steven en het team van bloemen Blavier zetten je in de bloemen met kortingen en acties zodat je elke dag kan genieten want bloemen Blavier, bloemen zoals jij bent !

Check je mailbox voor onze mail met de promoties !

Pin It on Pinterest